Top

ÇORLU DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNŞAAT YAPI RUHSATI BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Parsel sahibi veya vekilince onaylı İnşaat Ruhsatı başvuru dilekçesi.

2. Parsel sahibi gerçek kişi ise İmza Beyannamesi , tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

3. Yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi örneği.

4. Hisseli parsellerde Muvafakatname.

5. LIHKAB ‘dan alınmış Aplikasyon Krokisi.

6. Proje Müellifi Harita Mühendisi tarafından hazırlanmış , Yapı Aplikasyon Projesi.

7. Başvuru tarihinden önceki son bir yıl içerisinde alınmış , İmar Durum Belgesi.

8. Yol Kotu Ve Kanal Kotu Tutanakları.

9. UAVT yeni adres oluşturulması teknik hizmeti , AdresBelgesi ve bunlara ait dekontlar.

10. Yapı Denetim Firması İzin b,Belgesinin Noter onaylı örneği.

11. Yapı Denetim Firması ile Yapı Sahibi arasında yapılan Hizmet Sözleşmesi.

12. Yapı Denetim Firması Taahhütnamesi.

13. Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ve Damga Vergisi ‘nin Mal Müdürlüğü ‘ne yatırıldığına dair dekontlar.

14. YİBF Formu.

15. Jeolojik Zemin Etüd Raporu.

16. 4 Takım Mimari Proje. (Çekme mesafeleri işlenmiş Vaziyet Planı , Taks-Kaks-Sığınak-Otopark Hesabı-Parsel Dış Duvarlarını Ve Kesitleri-Tüm mahallerin alanı gibi verileri ihtiva eden)

17. 4 Takım Statik Proje.

18. 4 Takım Statik Hesap.

19. 4 Takım Elektrik Tesisat (Aydınlatma-Doğru Akım-Paratoner-Data-Alarm-Jeneratör-Yangın Algılama-Söndürme Beslemesi vb.) Proje.

20. 4 Takım Mekanik Tesisat (Pis Su-Temiz Su-Kalorifer-Isıtma-Havalandırma-Yangın Algılama- Söndürme(İtfaiye Onaylı) vb.) Proje.

21. 4 Takım Asansör Tesisat Proje.

22. 4 Takım Isı Yalıtım Proje.

23. ÇED Raporu.

24. Yapı Müteahhit Firması Noter Onaylı Taahhütnamesi.

25. Yapı Müteahhit Firması , Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

26. Yapı Müteahhit Firması , Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.

27. Yapı Müteahhit Firması , Vergi Levhası Örneği.

28. Yapı Müteahhit Firması , Yetki Belgesi Ve İmza Sirküleri.

29. Yapı Müteahhit Firması , güncel YAMBİS Formu.

30. Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi.

31. Şantiye Şefi Taahhütnamesi.

32. Tüm Proje Müelliflerine ait , Büro Tescil Belgesi-Oda Kayıt Belgelesi-Hizmet Sözleşmesi ve Taahhütname belgeleri.

33. Tüm Proje Müelliflerine-Şantiye Şefi-Tüm proje ve inşaat denetçileri-Yardımcı Kontrol Elemanlarına ait son 1 yıl içinde alınmış ikametgah belgeleri , diploma örnekleri , kimlik örnekleri.

34. Mal Sahibince imzalanmış , OSB içindeki tüm katılımcı firmalar için geçerli olan Genel Taahhütname.

35. İnşaat Yapı Ruhsatı Teknik Hizmet Bedeli Dekontu.


NOT :

a. OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

b. Noter onaylı belgeler dışında , Suret olan tüm belgeler idarece orijinali incelendikten sonra Aslı Gibidir yapılacaktır. Bunun dışında örnek belge kabul edilmeyecektir.

c. Tüm belgeler başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış güncel belgeler olacaktır.

d. İnşaata başlamadan gerekli tanıtıcı levhalar uygun yere aplike edilecektir.

e. İnşaata başlamadan OSB ‘ye bilgi verilmesi ve alınan iznin İnşaat Ruhsatına işletilmesi gerekir.

f. Temel Vizesi alınmadan subasman üstü inşaata devam edilemez.

g. Ustalık Belgesi sahibi olmayan mavi yakalı personelin inşaatta çalıştırılması yasaktır.

ÇORLU DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNŞAAT YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İnşaat Yapı Kullanma İzin Belgesi talebi için başvuru dilekçesi. (Ek-1 Yapı kullanma dilekçe örneği)

2. Parsel sahibi gerçek kişi ise İmza Beyannamesi , tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

3. Yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi örneği.

4. İnşaat Yapı Ruhsatı örnekleri.

5. Temel Vizesi.

6. Makine Mühendisleri Odası vizeli , Asansör İşletme Ruhsatı.

7. SGK ve Vergi Dairesinden(Cins Tahsisi)İskan almasında sakınca olmadığına dair Borcu Yoktur belgesi.

8. İdari Binalar için Enerji Kimlik Belgesi.

9. Yapı Denetim Firmasınca düzenlenmiş Sığınak Tespit Ve Denetim Raporu.

10. Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi.

11. Yapıya ait dört cepheden fotoğraf.

12. İnşaat Yapı Kullanma Teknik Hizmet Bedeli Dekontu.

 

NOT :

a. OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

b. Noter onaylı belgeler dışında , Suret olan tüm belgeler idarece orijinali incelendikten sonra Aslı Gibidir yapılacaktır. Bunun dışında örnek belge kabul edilmeyecektir.

c. Tüm belgeler başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış güncel belgeler olacaktır.

ÇORLU DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PARSEL KİRALAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Parsel Sahibi İle İlgili Belgeler :

 

1. Parsel Sahibinin OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

2. Parsel Sahibi tarafından yazılmış başvuru dilekçesi.(EK-1)

3. Parsel sahibi gerçek kişi ise İmza Beyannamesi, tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

4. Yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi örneği.

5. Parsel Sahibi Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu veya ortaklar kurulu kararı, Parsel Sahibi gerçek kişilerden ise beyan belgesi.

6. Kira Sözleşmesi örneği veya Noter Tasdikli sureti.

7. Parsel Sahibinin tesisin Bağımsız Bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan belgesi. (Bir Parselde Bir İşletme Faaliyette bulunabilir)

8. Kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair, Noter Tasdikli Taahhütname.(EK-2)

 

 

Kiracı İle İlgili Belgeler :

 

9. Kiracının OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

10. Sanayi Odası Kayıt sureti.

11. Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Faaliyet Belgesi (Sicil Tasdiknamesi).

12. Kiracı Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin Yönetim Kurulu veya ortaklar kurulu kararı, Kiracı gerçek kişilerden ise beyan belgesi.

13. Kiracı gerçek kişi ise İmza Beyannamesi , tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

14. Yapılacak faaliyeti açıklayan İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu.

15. OSB Mevzuatı ile OSB İç Talimatname ve Sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair Noter tasdikli Taahhütname. (EK-4)

16. Kurulacak tesisin elektrik , su , doğal gaz , çalışan sayısı , vardiya saatleri ve yıllık çalışma süresi , kapasitesi , atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu.

17. ÇDOSB Kanalizasyon Bağlantı İzni Başvuru Formu.

18. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı.

19. Firma İletişim Bilgileri Formu. (EK-7)

20. Kiracı tarafından OSB ’ye tüketeceği 2 aylık atık su miktarı kadar Banka Teminat Mektubu veya TL cinsinden nakit teminat.

21. OSB Yönetim Kurulu ‘nca,  kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.

 

 

NOT :

a. Noter onaylı belgeler dışında , Suret olan tüm belgeler idarece orijinali incelendikten sonra Aslı Gibidir yapılacaktır. Bunun dışında örnek belge kabul edilmeyecektir.

b. Tüm belgeler başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış güncel belgeler olacaktır.