OSB Bilgi Sitesi Üye GirişiKayıt Ol

İMAR

ÇORLU DERİ İHTİSAS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İNŞAAT YAPI RUHSATI BELGESİ

İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-) Parsel sahibi veya vekilince onaylı İnşaat Ruhsatı başvuru dilekçesi.

2-) Parsel sahibi gerçek kişi ise İmza Beyannamesi , tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

3-) Yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi örneği.

4-) Hisseli parsellerde Muvafakatname.

5-) LIHKAB ‘dan alınmış Aplikasyon Krokisi.

6-) Proje Müellifi Harita Mühendisi tarafından hazırlanmış , Yapı Aplikasyon Projesi.

7-) Başvuru tarihinden önceki son bir yıl içerisinde alınmış , İmar Durum Belgesi.

8-) Yol Kotu Ve Kanal Kotu Tutanakları.

9-) UAVT yeni adres oluşturulması teknik hizmeti , AdresBelgesi ve bunlara ait dekontlar.

10-) Yapı Denetim Firması İzin b,Belgesinin Noter onaylı örneği.

11-) Yapı Denetim Firması ile Yapı Sahibi arasında yapılan Hizmet Sözleşmesi.

12-) Yapı Denetim Firması Taahhütnamesi.

13-) Yapı Denetim Hizmet Bedelinin ve Damga Vergisi ‘nin Mal Müdürlüğü ‘ne yatırıldığına dair dekontlar.

14-) YİBF Formu.

15-) Jeolojik Zemin Etüd Raporu.

16-) 4 Takım Mimari Proje. (Çekme mesafeleri işlenmiş Vaziyet Planı , Taks-Kaks-Sığınak-Otopark Hesabı-Parsel Dış Duvarlarını Ve Kesitleri-Tüm mahallerin alanı gibi verileri ihtiva eden)

17-) 4 Takım Statik Proje.

18-) 4 Takım Statik Hesap.

19-) 4 Takım Elektrik Tesisat (Aydınlatma-Doğru Akım-Paratoner-Data-Alarm-Jeneratör-Yangın Algılama-Söndürme Beslemesi vb.) Proje.

20-) 4 Takım Mekanik Tesisat (Pis Su-Temiz Su-Kalorifer-Isıtma-Havalandırma-Yangın Algılama- Söndürme(İtfaiye Onaylı) vb.) Proje.

21-) 4 Takım Asansör Tesisat Proje.

22-) 4 Takım Isı Yalıtım Proje.

23-) ÇED Raporu.

24-) Yapı Müteahhit Firması Noter Onaylı Taahhütnamesi.

25-) Yapı Müteahhit Firması , Ticaret Odası Kayıt Belgesi.

26-) Yapı Müteahhit Firması , Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.

27-) Yapı Müteahhit Firması , Vergi Levhası Örneği.

28-) Yapı Müteahhit Firması , Yetki Belgesi Ve İmza Sirküleri.

29-) Yapı Müteahhit Firması , güncel YAMBİS Formu.

30-) Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi.

31-) Şantiye Şefi Taahhütnamesi.

32-) Tüm Proje Müelliflerine ait , Büro Tescil Belgesi-Oda Kayıt Belgelesi-Hizmet Sözleşmesi ve Taahhütname belgeleri.

33-) Tüm Proje Müelliflerine-Şantiye Şefi-Tüm proje ve inşaat denetçileri-Yardımcı Kontrol Elemanlarına ait son 1 yıl içinde alınmış ikametgah belgeleri , diploma örnekleri , kimlik örnekleri.

34-) Mal Sahibince imzalanmış , OSB içindeki tüm katılımcı firmalar için geçerli olan Genel Taahhütname.

35-) İnşaat Yapı Ruhsatı Teknik Hizmet Bedeli Dekontu.

 

NOT :

a-) OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

b-) Noter onaylı belgeler dışında , Suret olan tüm belgeler idarece orijinali incelendikten sonra Aslı Gibidir yapılacaktır. Bunun dışında örnek belge kabul edilmeyecektir.

c-) Tüm belgeler başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış güncel belgeler olacaktır.

d-) İnşaata başlamadan gerekli tanıtıcı levhalar uygun yere aplike edilecektir.

e-) İnşaata başlamadan OSB ‘ye bilgi verilmesi ve alınan iznin İnşaat Ruhsatına işletilmesi gerekir.

f-) Temel Vizesi alınmadan subasman üstü inşaata devam edilemez.

g-) Ustalık Belgesi sahibi olmayan mavi yakalı personelin inşaatta çalıştırılması yasaktır.ÇORLU DERİ İHTİSAS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İNŞAAT YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-) İnşaat Yapı Kullanma İzin Belgesi talebi için başvuru dilekçesi.

2-)   Parsel sahibi gerçek kişi ise İmza Beyannamesi , tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

3-) Yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi örneği.

4-) İnşaat Yapı Ruhsatı örnekleri.

5-) Temel Vizesi.

6-) Makine Mühendisleri Odası vizeli , Asansör İşletme Ruhsatı.

7-) SGK ve Vergi Dairesinden(Cins Tahsisi)İskan almasında sakınca olmadığına dair Borcu Yoktur belgesi.

8-) İdari Binalar için Enerji Kimlik Belgesi.

9-) Yapı Denetim Firmasınca düzenlenmiş Sığınak Tespit Ve Denetim Raporu.

10-) Yapı Denetim İş Bitirme Belgesi.

11-) Yapıya ait dört cepheden fotoğraf.

12-) İnşaat Yapı Kullanma Teknik Hizmet Bedeli Dekontu.

 

NOT :

a-) OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

b-) Noter onaylı belgeler dışında , Suret olan tüm belgeler idarece orijinali incelendikten sonra Aslı Gibidir yapılacaktır. Bunun dışında örnek belge kabul edilmeyecektir.

c-) Tüm belgeler başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış güncel belgeler olacaktır.
ÇORLU DERİ İHTİSAS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

PARSEL KİRALAMA

İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Parsel Sahibi İle İlgili Belgeler :

 

1-)  Parsel Sahibinin OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

2-)Parsel Sahibi tarafından yazılmış başvuru dilekçesi.(EK-1)

3-)   Parsel sahibi gerçek kişi ise İmza Beyannamesi, tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

4-) Yeni tarihli Tapu Tescil Belgesi örneği.

5-) Parsel Sahibi Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu veya ortaklar kurulu kararı, Parsel Sahibi gerçek kişilerden ise beyan belgesi.

6-) Kira Sözleşmesi örneği veya Noter Tasdikli sureti.

7-) Parsel Sahibinin tesisin Bağımsız Bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan belgesi. (Bir Parselde Bir İşletme Faaliyette bulunabilir)

8-) Kiracının OSB’ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair, Noter Tasdikli Taahhütname.(EK-2)

 

 

Kiracı İle İlgili Belgeler :

 

9-)   Kiracının OSB ‘ye herhangi bir vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

10-)Sanayi Odası Kayıt sureti.

11-) Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Faaliyet Belgesi (Sicil Tasdiknamesi).

12-) Kiracı Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin Yönetim Kurulu veya ortaklar kurulu kararı, Kiracı gerçek kişilerden ise beyan belgesi.

13-) Kiracı gerçek kişi ise İmza Beyannamesi , tüzel kişi ise Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

14-) Yapılacak faaliyeti açıklayan İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu.

15-) OSB Mevzuatı ile OSB İç Talimatname ve Sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair Noter tasdikli Taahhütname. (EK-4)

16-) Kurulacak tesisin elektrik , su , doğal gaz , çalışan sayısı , vardiya saatleri ve yıllık çalışma süresi , kapasitesi , atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu.

17-) ÇDOSB Kanalizasyon Bağlantı İzni Başvuru Formu.

18-) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı.

19-) Firma İletişim Bilgileri Formu. (EK-7)

20-)Kiracı tarafından OSB ’ye tüketeceği 2 aylık atık su miktarı kadar Banka Teminat Mektubu veya TL cinsinden nakit teminat.

21-) OSB Yönetim Kurulu ‘nca,  kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.

 

 

NOT :

a-) Noter onaylı belgeler dışında , Suret olan tüm belgeler idarece orijinali incelendikten sonra Aslı Gibidir yapılacaktır. Bunun dışında örnek belge kabul edilmeyecektir.

b-) Tüm belgeler başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış güncel belgeler olacaktır.

 

 

Duyurular Kurumsal Kayıtlı Firmalar Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın