OSB Bilgi Sitesi Üye GirişiKayıt Ol

AKREDİTE LABORATUAR

Çorlu Deri OSB Atıksu Laboratuvarı

 

Laboratuvar 06.09.2007 /215 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız bir birim olarak tanımlanmıştır.

Laboratuvarda, uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş olup, uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Laboratuvarda, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatlar doküman hâline getirilmiştir. Laboratuar, deneylerinde uluslararası geçerli yöntemleri uygulaması, deney hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş kalite sistemi ile çalışmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi ve Teknik Şartları; TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardı temel alınarak hazırlanır ve güncelliği sağlanır.

Bu nedenle; Kalite Yönetim Sistemi, Laboratuvarda su ve atıksu analizleri ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerini ve sahada gerçekleştirilen numune alma faaliyetlerini kapsamaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş, böylelikle kaliteli, hızlı, güvenilir deney sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarı kurulan ve uygulanan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun kontrolü ve etkinliği iç tetkikler ile değerlendirilir.

İç tetkikler; Kalite Yönetim Sistemi dokümanları esas alınarak, yılda en az bir kez, Kalite Yöneticisi tarafından planlanarak yapılır.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarı Kalite Yönetim Sistemi ve Teknik Kayıtların okunaklı olarak tutulması, tanımlanması, tasnif edilmesi, ulaşılabilirliği,  dosyalanması, toplanması, depolanması, saklanması, bakımı ve elden çıkarılması için yöntem ve sorumluluklar etkin olarak belirlenmiş ve prosedür haline getirilmiştir.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarı için hem basılı hem de elektronik ortamda kayıtlar tutulmakta olup elektronik ortamdaki kayıtların korunması ve değiştirilebilirliğinin engellenmesine yönelik etkin yöntemler belirlenmiştir.

Deney sonucunda elde edilen ham veriler, raporlar, ölçüm belirsizliği verileri, deney ve kalibrasyon kayıtları, personel kayıtları gibi, talebin kabulden başlayıp deney raporunun müşteriye ulaştırılması aşamasına kadar, kalite yönetim sisteminin işletilmesi ile oluşan teknik kayıtlar tanımlanmış, saklama süreleri, ortamları, saklama şekli ve elden çıkarma yöntemleri etkin olarak belirlenmiştir. Oluşturulan bu kayıtlar ile her aşamada sorumlu olan personele ait verilere de ulaşılmaktadır.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarı, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler, veri analizleri ve yönetimin gözden geçirmeleri vasıtasıyla sürekli olarak iyileştirmektedir.

Akredite Laboratuvar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Çevre Mevzuatlarına uygun olarak su ve atık su analizleri konusunda deney hizmetleri vermekte olup,  internet sitesinde de yayınlanan aşağıda detayları verilen deneyleri yapmaktadır.
 

Laboratuvarlar personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun olarak çalışır ve laboratuvar üst yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarı’nda yapılabilen deneylerle ilgili talep geldiğinde geçici nedenlerden dolayı talep karşılanamıyorsa müşteri bu konuda bilgilendirilir ve müşterinin de kabulü ile işin, standardın şartlarını sağlayan bir taşeronda yaptırılması temin edilir.

Laboratuvarda deney sonuçlarının kalitesinin olumsuz etkilenmesini engellemek için Deney Talimatlarında belirlenmiş olan çevre şartları izlenmekte, kontrol edilmekte ve izlenebilirlik için kayıt edilmektedir.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarı müşterinin talebini karşılayabilen, seçilen deney metotlarına uygun cihazları da içeren deney metodları kullanılır. Tercihen uluslararası, bölgesel veya ulusal standartlarda yer alan metotlar kullanılmaktadır.

Laboratuvarda herhangi bir metod ilk defa uygulanacağı zaman, bir deney için yeni metot geliştirildiği zaman, kullanılmakta olan metotta değişiklik yapıldığı zaman, valide edilmiş bir metod başka bir laboratuvarda kullanılacağı zaman veya farklı bir kişi veya farklı bir cihazla kullanılacağı zaman veya iki metodu karşılaştırmak için validasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Yapılan tüm deney ve kalibrasyonlarda ölçüm belirsizliği hesaplanmaktadır.

Laboratuvarda işe yeni başlayan personele ait gerekli tüm bilgiler alınmakta ve laboratuvara ataması yapılan her personele Gizlilik Beyanı imzalattırılmaktadır.

Deney yapan, raporları imzalayan, onaylayan ve yorumlayan personel yapılan deneyle ilgili olarak uygun vasıflara, eğitime, deneyime ve tatmin edici bilgiye sahip olmasının yanı sıra deney yaptığı konuda iyi teorik bilgiye, mevzuat ve standard bilgisine ve ölçüm sırasında tespit edilen sapmaların ölçüm üzerine olan etkisini değerlendirebilecek bilgiye sahiptir.

Laboratuvar ve deney koşullarına bağlı olarak, sonuçların kalitesini etkileyen alanlara giriş ve bu alanların kullanımı, kontrolü etkin olarak sağlanmaktadır. Laboratuvar personeli dışında laboratuvara izinsiz girişler yasaktır.

ÇDOSB Atıksu Laboratuvarının işleyişinde, genel olarak deneyi talep edilen numuneler müşteri tarafından alınarak, laboratuvara ulaştırılmaktadır. Ancak, nadiren de olsa, sözleşmeli veya sözleşmesiz müşteri tarafından, laboratuvarın, numuneyi alması talep edildiğinde, talep, Ulusal, Bölgesel veya Uluslararası standardlar göz önünde bulundurularak görevlendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Numunelerin laboratuvara kabulü ve laboratuvarda deney öncesi ve sonrası saklanması kontrollü şartlar altında yapılmaktadır. Deney sonrası iade alınmayan numuneler müşteriyle mutabık kalınan şekilde tasfiye edilmektedir.

Laboratuvarlarda uygulanan deney metoduna göre sonuçların kalitesini temin etmek amacıyla Kalite Yöneticisi ve Laboratuvar Müdürü birlikte planlar hazırlanmaktadır.

Deney sonuçlarının kalitesini ölçmede deneyin özelliğine göre Referans Standard/malzemeler kullanılmakta ve yine deney sonuçlarının kalitesini temin etmek için uluslararası geçerliliği olan yeterlilik deney programlarına veya laboratuarlar arası karşılaştırma deney programlarına plan dâhilinde katılması sağlanmaktadır.


 

2016 Ocak ayından bu yana Uluslar arası geçerliliği olan yeterlilik deney programlarına ve laboratuarlar arası karşılaştırma deney proglamlarına katılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Sıra No

Tarih

Matrix / Numune

Ölçülen Parametre

Sonuç

1

NİSAN 2016

AQUACHECK

TOPLAM KJELDAHL AZOTU

Uygun

2

KASIM 2016

AQUACHECK

AMONYUM AZOTU

Uygun

3

KASIM 2016

AQUACHECK

KLORÜR

Uygun

4

KASIM 2016

AQUACHECK

KROM (VI)

Uygun

5

KASIM 2016

AQUACHECK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Uygun

6

KASIM 2016

AQUACHECK

pH

Uygun

7

KASIM 2016

AQUACHECK

ASKIDA KATI MADDE

Uygun

8

KASIM 2016

AQUACHECK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Uygun

9

ARALIK 2016

İZAYDAŞ

KROM (VI)

Uygun

10

ARALIK 2016

İZAYDAŞ

YAG VE GRESS

Uygun

11

EKİM 2017

TUBİTAK-UME

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

Uygun

 

 

Laboratuvar,  yaptığı deneylerin sonuçlarını, Deney Raporunda açıklamaktadır. Deney Raporları, taşeron laboratuvarlara yaptırılan deneylerin sonuçlarını da içermektedir. Bu raporlar, TS EN ISO/IEC 17025 standardının ve ilgili TÜRKAK tebliğinin şartlarına uygun olarak belirli formatta hazırlanmakta ve ölçme belirsizliklerini içermektedir.

2017 Ocak ayından bu yana çıkartılan rapor sayısı 105’tir.

AKREDİTE LABORATUAR
AKREDİTE LABORATUAR
AKREDİTE LABORATUAR
Duyurular Kurumsal Kayıtlı Firmalar Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın